Loading...

Βιογραφικό

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 1947

ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΠΤΥΧΙΟ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΤΥΧΙΟ

ΧΩΡΑ: ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ:

ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ: 1965-1968

ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (Diploma, M. Sc. κλπ.)

ΤΙΤΛΟΣ: MAGISTER

ΧΩΡΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ: MANNHEIM

ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ: 1973-1977


ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

ΧΩΡΑ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΠΑΝ/ΜΙΟ: HEIDELBERG

ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΤΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΕΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ: 1977-1979

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: HERMANN ROEHRS

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: H. ROEHRS � V. LENHART � F. v. CUBE

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ: BERUFSSCHULWESEN UND ENTWICKLUNGSPOLITIK AM BEISPIEL GRIECHENLAND


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ�ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Έμφαση στις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
(ενδεικτικές):


Α. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ

1. Lehrerbildung in Griechenland: Historische Entwicklung, Probleme, Tendenzen, στο «Paedagogische Rundschau», τ. 47/93.
2. PANTELIS GEORGOGIANNIS/ JOSEPH BOUZAKIS: Der Schuleintritt: Folgerungen einer empirischen Untersuchung in Griechenland, στο «Zeitschrift fuer Internationale Erziehugs � und Sozialwissenschaftlische Forschung», Η. 1/1993, Frankfurt 1993.
3. Das griechische schulwesen im vereinten Europa: Probleme, Tendenzen, Perspektiven, στο Περ. «Paedagogische Rundschau», ειδ. Εκδ. 1993, με τίτλο «Bildung in Europa».
4. JOSEPH BOUZAKIS � A. IFANTI: Educational changes in Greece in the 1980s, στο «Educational Management and Administration».
5. Die Reform des griechischen berufsbildenden Schulwesens, Die berufsbildende Schule, t. 5- 1988.
6. Das griechische Schulwesen, στο Vergleichende Padagogic, Ost Berlin, t. 2- 1989.
7. L. Doukakis, L. Apostolidis, T. Papatheodosiou, S. Bouzakis: Enseignement et formations techniques et professionels: Le role des partenaires sociaux, CEDEFOP, Berlin 1988.
8. S. Bouzakis � G. Koustourakis: The Comparative Argument in the Case of the Greek Educational Reform in 1997 � 1998, στο «Comparative Education Volume 38, No 2002»

9. S. Bouzakis - Eleni Berdousi: The educational argumentation of the Hellenic political forces on specila education in the 1913, 1929, 1964, and 1985 reforms. στο "Educational Research and Review" Vol.3 (2), pp. 094 - 100, March 2008


Β. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ

1. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: μια κριτική πεοσέγγιση των κυρίαρχων «παραδειγμάτων», στο «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης, τ. 1, 2002, εκδ. ΑΤΡΑΠΟΣ, σσ. 95-102.
2. Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ � Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ: Στοιχεία κράτους πρόνοιας σε μια τεθνεώσα δημοκρατία. Οι ανιχνεύσιμες (εκπαιδευτικές) όψεις μιας αντίφασης, στο «Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών», τεύχος 108-109 Β΄-Γ΄, 2002, εκδ. Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών, σσ. 33-68.
3. Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ � Γ. ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ: Το ιστορικό επιχείρημα στην εκπαιδευτική μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1913 στο «Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης», τεύχος 1, χειμώνας 2002-2003, εκδ. Ατραπός, σσ. 81-100.
4. Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Το κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα απέναντι στην ευρωπαϊκή πρόκληση, στο «Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση», εξαμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης, τ. 3, Οκτώβριος 2004, σσ. 39-60


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ


Α. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ

1. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ - ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΑΣ: Ο θεσμός του Νηπιαγωγείου στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στη χώρα μας από την απελευθέρωση μέχρι σήμερα, Συμβολή στην Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής, Εισήγηση στο 2ο Συμπόσιο Παιδείας, Διοργανωτής Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα 25-27 Σεπτεμβρίου 1992, Ανάτυπο, εκδ. Gutenberg.

2. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ:Παιδαγωγικές αντιλήψεις και εκπαιδευτική πολιτική του Ι. ΛΕΝΙΝ: μια κριτική, ερμηνευτική προσέγγιση, εισήγηση στο Παγκόσμιο Συνέδριο με θέμα: «Ο Λένιν στην εποχή του και σήμερα», Πάντειο Παν/μιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 30 Οκτωβρίου 1991.

3. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Θεωρία και πράξη των συστημάτων αξιολόγησης των μαθητών σε επιλεγμένα συστήματα: συγκριτική θεώρηση, σύχρονες τάσεις, εισήγηση στο Παιδαγωγικό Συνέδριο του περιοδικού «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» με θέμα «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΗ 12ΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», Αθήνα 1990, δημ. στο ίδιο περ. , τ. 55/1990.

4. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά τη δεκαετία του '90: μια κριτική ερμηνευτική προσέγγιση της συντηρητικής στροφής. Ανακοίνωση σε Επιστημονική Ημερίδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Παν/μίου Θεσσαλονίκης, Μάϊος 1992.

5. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ενιαία Ευρώπη: Προβλήματα - προοπτικές, εισήγηση στο 6ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με φορέα το «ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» και θέμα «Συνέργεια Εκπαιδευτικών Συστημάτων στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθαι», Αθήνα 19-23 Απριλίου 1994.

6. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Σύγχρονες τάσεις στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση: η περίπτωση της Γερμανίας, Ανακοίνωση στην επιστημονική ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 1993.

7. Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις 1974-2004: Έγιναν, γίνονται; στο Επιστημονικό Συνέδριο του Τμήματος Επαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τίτλο: «Εκπαιδευτική Πολιτική 1974-2004» Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005 (πρακτικά υπό έκδοση.

8. Δ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ-ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Η τεχνολογία της εκπαίδευσης και η τεχνολογική εκπαίδευση στην Ελλάδα (1950-1957), στο Πρακτικά ΙΑ΄ Διεθνούς Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας με τίτλο: «Σχολείο στην κοινωνία της πληροφορίας και της πολυπολιτισμικότητας, Ρόδος 21-23 Οκτωβρίου 2005», εκδ. Αδελφών Κυριακίδη, σσ. 135-153.

9. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Μεταρρυθμιστικές απόπειρες στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Από τα νομοσχέδια του Ευταξία το 1899 στον οργανισμό του 1932.εισήγηση στο συνέδριο που διοργανωσε το Κέντρο Ευρωπαικού Συνταγματικού Δικαίου - Ιδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου, 29 -30 /3/2006, Αθήνα με θέμα "Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στον 21ο αιώνα", Βιβλίο, "Η μεταρρύθμιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου", επιστημ.  επιμέλεια Διον. Κλαδής, Ξεν. Κοντιάδης, Γ. Πανούσης, Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 2007.

10.ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: "Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929: "Νέα παράσταση της παλιάς κωμωδίας" ή "προσπάθεια των κομμουνιζόντων όπως υπονομευθωσι τα θεμέλια του αστικού κράτους." Μία ακόμη προσπάθεια ερμηνείας." Πρακτικά Συνεδρίου, "Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου" Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Βενιζέλος", Αθήνα 22-24/1/2004, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2007


Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ

1. J. BOUZAKIS - A. IFANTI: Attempts at Democratization of the Greek Educational System, Εισήγηση στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης, Πράγα 8-14 Ιουλίου 1992.

2. Bouzakis, J.: Berufsbildung in Griechenland und die europaeische Herausforderung, εισήγηση στο 14ο Συνέδριο της Γερμανικής Παιδαγωγικής Εταιρείας, 14-16 Μαρτίου 1994, Dortmund Γερμανίας

3. PAPADAKIS N. - TSAKANIKA T. - BOUZAKIS S.:The new challenge in Higher Education Policy agenta, στο CESE: XXist CESE (Conference: Multiple Identities, Education and Citizenship - The World in Europe, 27 Juin-1 July 2004, Copenhagen, Denmark.

 

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Νεοελληνική εκπαίδευση 1821-1985, εκδ. Gutenberg 2005 (6η έκδοση).
2. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμ.): Συγκριτική Παιδαγωγική Ι, εκδ. Gutenberg 2004 (2η έκδοση).
3. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμ.): Συγκριτική Παιδαγωγική IΙ, εκδ. Gutenberg 2004 (3η έκδοση).
4. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμ.): ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙII: Θεωρητικά - μεθοδολογικά προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση, Παιδ. Σειρά, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2005 (3η έκδοση).
5. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ - ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ: Σχολική Ένταξη, Παιδαγωγική Σειρά «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ», εκδ. Σμυρνιωτάκης, Αθήνα 1992.
6. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική και τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση, τ. Α', Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1913-1929, τ. Β' Μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 1957, '64, '76, '85. Σειρά «ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», εκδ. Gutenberg 1994.
7. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, Γεώργιος Παπανδρέου 1888-1968. Ο Πολιτικός της Παιδείας, τ. Α' 1888-1932, εκδ. Gutenberg 1996, τ. Β' Αθήνα 1999.
8. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΗΚΑΣ: Η κατάρτιση των διδασκάλων και διδασκαλισσών, τ. Α'. Η περίοδος των Διδασκαλείων, 1995, τ. Β' Η περίοδος των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, Αθήνα 1998.
9. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ - Χ. ΤΖΗΚΑΣ - Κ. ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ: Η επιμόρφωση και η μετεκπαίδευση των δασκάλων - διδασκαλισσών και των νηπιαγωγών, Αθήνα 2002.
10. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (Επιμ.): Επίκαιρα Θέματα Ιστορίας Εκπαίδευσης, Αθήνα 2003
11. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ - ΓΕΡΑΣΙΜΑΚΗΣ ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ - ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ: Εκπαιδευτική πολιτική και συγκριτική επιχειρηματολογία, Αθήνα 2002.
12. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμ.): Ιστορικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης: Πρακτικά 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004.
13. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Αντώνη Τρίτση, ανέκδοτα κείμενα για την παιδεία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2005
14. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Η Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα, τ.Α΄ 1836-1925, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2006

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Όψεις της Ιστοριογραφίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης, στο ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμ.): Επίκαιρα Θέματα Ιστορίας Εκπαίδευσης: Πρακτικά 1ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης που οργάνωσε το Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από 28 έως 30 Σεπτεμβρίου 2000, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2002, σσ. 71-81.
2. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Η παιδεία του πολίτη στο παράδειγμα των μεταρρυθμίσεων 1913, 1964, 1977, 1985 και 1997/98, στο ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμ.): Ιστορικές Προσεγγίσεις της Εκπαίδευσης: Πρακτικά 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης που οργάνωσε το Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα από 4 έως 6 Οκτωβρίου 2004, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004, σσ. 185-197.
3. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Σχολικά βιβλία - σχολικές βιβλιοθήκες: ιστορική ανασκόπηση εκπαιδευτικών πολιτικών - προοπτικές, στο πρακτικά συνεδρίου που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Ιστορικών της Εκπαίδευσης και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ποντίων Εκπαιδευτικών με τίτλο «Ιστορία και περιεχόμενο της εκπαίδευσης» και πραγματοποιήθηκε στην Κοζάνη από 24 έως 25 Οκτωβρίου 2003, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2004, σσ. 225-233.
4. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Η μετεκπαίδευση των Ελλήνων δασκάλων/ισσών: ιστορική εξέλιξη, κυρίαρχα παραδείγματα εκπαιδευτικής πολιτικής, στο πρακτικά συνεδρίου που διοργάνωσε το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρεθύμνου με θέμα «Από τα διδασκαλεία εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στα διδασκαλεία μετεκπαίδευσης» Α. Χουρδάκης, Ν. Παπαδογιαννάκης, Ν. Ανδρεαδάκης, Α. Πεδιαδίτης, (επιμ.), Ρέθυμνο 2003, σσ. 79-87.
5. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Παιδαγωγικά - Ιδεολογικά Ρεύματα και εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κατά τη δεκαετία του'50 και'60, στο πρακτικά πανελληνίου συνεδρίου που διοργάνωσε η Παιδαγωγική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με θέμα «Η εξέλιξη της παιδαγωγικής επιστήμης στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια» και πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από 22 έως 24 Νοεμβρίου 2002, Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. Κουγιουρούκη, (επιμ.), εκδ. Κυριακίδη, σσ. 319-334.
6. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Ιστοριογραφία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης: παρελθόν, παρόν και μέλλον, στο πρακτικά 4ου πανελληνίου συνεδρίου που διοργάνωσε η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος με θέμα «Ελληνική παιδαγωγική και εκπαιδευτική έρευνα» και πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από 28 έως 30 Μαίου 2004, Δ. Χατζηδήμου, Ε. Ταρατόρη, Μ. Κουγιουρούκη (επιμ.), εκδ. Κυριακίδη, σσ. 725-736.
7. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Ο Ευάγγελος Παπανούτσος και η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964, στο πρακτικά επιστημονικής ημερίδας που διοργάνωσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών με θέμα «Οι παιδαγωγικές και φιλοσοφικές ιδέες του Ε. Παπανούτσου» και πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στις 12 Μαΐου 2004, (υπό έκδοση).
8. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 «Νέα παράσταση της παλιάς κωμωδίας» ή «προσπάθεια υπό των κομμουνιζόντων όπως υπονομευθώσι τα θεμέλια του αστικού κράτους» στο πρακτικά συνεδρίου που διοργάνωσε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος με θέμα «Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου» και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από 22 έως 24 Ιανουαρίου 2004, (υπό έκδοση).
9. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση: ιστορικές διαστάσεις, σύγχρονες τάσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, στο πρακτικά Δ΄ εκπαιδευτικού συνεδρίου που διοργάνωσε ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου με θέμα «Αξιολόγηση - Λογοδότηση του Εκπαιδευτικού» και πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 17 Νοεμβρίου 2001, Λευκωσία, σσ. 31-52.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ, ΤΙΜΗΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

1. Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ - Γ. ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ - Ε. ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ: Ο Εκπαιδευτικός «Δανεισμός» στην Επιχειρηματολογία των Διανοουμένων και των Πολιτικών κατά το Μεταρρυθμιστικό Επεισόδιο του 1964, στο ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμ.): Ιστορικοσυγκριτικές Προσεγγίσεις, Τιμητικός τόμος Ανδρέα Μ. Καζαμία, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2000, σσ. 271-312.
2. Σ. ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ - Γ. ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ: Επιστημολογικά παραδείγματα στην συγκριτική παιδαγωγιή: σύγχρονες τάσεις στο ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμ.): ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙII: Θεωρητικά - μεθοδολογικά προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση, Γ΄έκδ. συμπληρωμένη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004, σσ. 57-90.
3. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση: μια συγκριτική προσέγγιση της συντηρητικής στροφής στην εκπαίδευση στο ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμ.): ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙII: Θεωρητικά - μεθοδολογικά προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση, Γ΄έκδ. συμπληρωμένη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004, σσ.227-272.
4. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Η αξιολόγηση στο σύγχρονο κόσμο: μια ιστορική-συγκριτική προσέγγιση στο ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμ.): ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙII: Θεωρητικά - μεθοδολογικά προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση, Γ΄έκδ. συμπληρωμένη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004, σσ.273-285.
5. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Η ευρωπαική διάσταση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών-από τη θεωρία στην πράξη στο ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ (επιμ.): ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΙII: Θεωρητικά - μεθοδολογικά προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση, Γ΄έκδ. συμπληρωμένη, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2004, σσ. 287-300.
6. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ - Γ. ΚΟΥΣΤΟΥΡΑΚΗΣ: Οι συλλογικές νοοτροπίες για τα δύο φύλα στα εγχειρίδια των σχολικών εορτών, στο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, τιμητικός τόμος για τα 65χρονα του καθηγητή Παναγιώτη Ξωχέλλη, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη, 2001 σ.σ. 79-100.
7. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ: Παγκοσμιοποίηση, η υποταγή της εκπαίδευσης στην οικονομία της αγοράς στο Δ. ΓΡΑΒΑΡΗΣ-Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (επιμ.) Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική, Αθήνα, 2005, σσ. 135-149.
8. ΣΗΦΗΣ ΜΠΟΥΖΑΚΗΣ-Ε. ΜΠΕΡΔΟΥΣΗ: Ο εκπαιδευτικός λόγος για την ειδική αγωγή των πολιτικών δυνάμεων στην Ελλάδα στο παράδειγμα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων των ετών 1913, 1929, 1964, 1985, στο ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΟΥΡΗΣ (επιμ.): ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ, τιμητικός τόμος για το Βύρωνα Γ. Μασσιάλα, εκδ. Ατραπός, Αθήνα 2005, σ.σ. 100-118

 

ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ Ή ΣΕΙΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

1. Διευθυντής σειράς «ΤΕΚΜΗΡΙΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» των εκδόσεων Gutenberg.

2. Διευθυντής σειράς «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ» των εκδόσεων Gutenberg.

3. Μέλος επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ». Εξαμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης

4. Μέλος επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ». Τριμηνιαία έκδοση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του
Πανεπιστημίου Κρήτης.

5. Μέλος επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ». Εξαμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας
Συγκριτικής Εκπαίδευσης.

 

ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, περιοδική έκδοση της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, εξαμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Ιστορικών της Εκπαίδευσης.

3. ΜΑΚΕΔΝΩΝ, Παιδαγωγικόν Δελτίον, περιοδική επιστημονική έκδοση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.

4. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, τριμηνιαία έκδοση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, εξαμηνιαία έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Συγκριτικής Εκπαίδευσης.

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 • ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ (Χρημ. Γ.Γ.Ν.Γ.)

 

 • Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ (Χρημ. Επιτροπή Ερευνών Παν/μίου Πατρών-Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας ΥΠΕΠΘ).

 

 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ (Χρημ. ΥΠΕΠΘ).

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πρόεδρος)

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 • π. Μέλος Δ.Σ. Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας Υπουργείου Παιδείας

 

 • π. Πρόεδρος Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Πατρών

 

 • π. Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παν/μίου Πατρών

 

 • π. Δ/ντής Π.Ε.Κ. Πατρών

 

 • π. Πρόεδρος Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης Πατρών

 
 
© Copyright 2008 Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου